W dniach 13.09 - 7.10 jesteśmy na urlopie. Na wszystkie zapytania, wyceny odpowiemy po powrocie.

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Papierove jest  sklepem internetowym dostępnym pod adresem www.papierove.pl należącym do Mateusza Michałowskiego  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Michałowski Design, Mateusz Michałowski z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 114/7 we Wrocławiu, NIP 7123183800, REGON 362598557, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Konto bankowe PKO BP 43 1020 5226 0000 6002 0521 3345
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3.  Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.papierove.pl w zakładce „REGULAMIN”.
4. Prezentowane zaproszenia oraz dodatki, zwane dalej Poligrafią, oraz strony internetowe, zwane dalej Stronami Internetowymi, sprzedawane są za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym, zwanym dalej Papierove.
5. Papierove prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
6. Wszelkie prawa do witryny, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypu należą do Papierove, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
7. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wysłanie drogą elektroniczną formularza znajdującego się na stronie papierove.pl lub poprzez wysłanie na adres e-mail kontakt@papierove.pl wiadomości, zawierającej niezbędne informacje do jego realizacji.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI DLA POLIGRAFII

1. W zależności od rodzaju produktu zamówienia składa się za pośrednictwem formularzy zamówień dostępnych na stronie www.papierove.pl lub składając zapytanie bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@papierove.pl
2. Wypełnienie formularza nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Wypełniając formularz Klient składa ofertę kupna konkretnego towaru.
3. Złożenie zamówienia wraz zapłatą zaliczki na rachunek bankowy podany w wycenie  oznacza zawarcie umowy na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Papierove.
4. Zamówienia, w których nieprawidłowo wpisano dane teleadresowe uniemożliwiające kontakt, nie będą rozpatrywane.
zaproszenia i dodatki:
5. Zamówione zaproszenia i dodatki są realizowane po wpłacie i zaksięgowaniu na koncie zaliczki w wysokości 50% ceny całkowitej.
6. Nie wysyłamy spersonalizowanych projektów zaproszeń i dodatków  do akceptacji przed wpłatą zaliczki.
7. Wysłane do akceptacji  podglądy projektów są zablokowane przed kopiowaniem, modyfikowaniem i samodzielnym drukowaniem.
8. Zabronione jest kopiowanie, upowszechnianie, modyfikowanie, sprzedawanie projektów wysłanych Klientowi do akceptacji.
9. W przypadku projektu indywidualnego pobierana jest kwota za cały projekt indywidualny w wysokości 350 zł.
10. Klient ma prawo odstąpić od umowy. Jednak koszty procesu projektowego, czyli zaliczka za zaproszenia i dodatki oraz kwota za projekt indywidualny nie są zwracane Klientowi.
11. Papierove zastrzega sobie prawo do odmówienia lub wstrzymania realizacji zamówienia jeśli: zamówienie nie przekroczyło minimalnych ilości, wymagany przez Klienta termin realizacji jest krótszy niż ten podany w ofercie, nastąpiły powody losowe, niezależne od Papierove.
12. Papierove zastrzega sobie prawo do odmowy  przygotowania projektu indywidualnego
13. O każdym anulowanym zleceniu Papierove powiadamia Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Kwota wpłaconej zaliczki zostanie zwrócona na konto Klienta.
14. Klient zobowiązany jest do przesłania dokładnego, poprawego tekstu jaki ma znaleźć się  na zaproszeniu/zawiadomieniu bądź dodatkach.
15. Papierove nie bierze odpowiedzialności za błędy w tekście powstałe z winy Klienta. Reklamacje związane z błędami nie wynikającymi z winy Papierove nie są uwzględniane.
16. Papierove nie wykonuje zleceń na pojedyncze ilości papeterii okolicznościowej, w tym druków próbnych.
17 Papierove nie wykonuje „dodruków” pojedynczych sztuk zaproszeń i pozostałych elementów papeterii ślubnej.
18. Papierove nie sprzedaje, nie przekazuje własnych projektów papeterii okolicznościowej do realizacji we własnym zakresie.
19. Papierove nie wykonuje wydruków projektów Klienta.
próbki zaproszeń
20.  W przypadku zamawiania próbek papeterii ślubnej Klient zobowiązany jest uiścić w ciągu 5 dni opłatę za zamówione próbki na konto Papierove, podane w potwierdzeniu zamówienia. Próbki wysyłane są w ciągu 5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty.
21. Klient może zamówić maksymalnie 3 próbki. Cena za próbki jest podana w zakładce “PRÓBKI” na stronie https://papierove.pl
22. Brak wpłaty za próbki w ustalonym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.
23. Próbki wysyłamy z losowo wybranym tekstem z gotowych zaproszeń.
24. Papierove nie realizuje indywidualnych próbek.
25. Próbki standardowo wysyłane są Kurierem DPD – jednorazowy koszt 15 zł doliczany jest do całości zamówienia.

III. PROCES PROJEKTOWY, REALIZACJA I WYSYŁKA POLIGRAFII

Na stworzenie papeterii ślubnej i okolicznościowej składają się dwa procesy: proces graficzny polegający na stworzeniu projektu dostosowanego do indywidualnych tekstów i oczekiwań Klienta) i realizacja (personalizacja + wydruk + skład). Proces projektowy może odbywać się na drodze wyboru gotowego produktu z oferty Papierove lub przygotowania indywidualnego, na specjalne zamówienie Klienta.
1. W ciągu 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania zaliczki Papierove wysyła Klientowi drogą elektroniczną projekty papeterii do akceptacji (termin ten nie obejmuje stworzenia projektu mapki i projektu indywidualnego). Termin przygotowania zaproszeń wraz z mapką to 12 dni roboczych.
2. Termin przygotowania projektów indywidualnych  to 15 dni roboczych
3. W wypadku wysłania niekompletnych danych- istotnych w procesie projektowym realizacja zamówienia wydłuży się o czas potrzebny do skompletowania niezbędnych informacji.
4. W wypadku wprowadzenia modyfikacji graficznych lub dodatkowych zmian w tekście proces projektowy może ulec wydłużeniu.
5. Opcja ekspresowa jest możliwa wyłącznie dla PROJEKTÓW  GOTOWYCH zamieszczonych na stronie Zaproszenia. Proces projektowy + realizacja zostaje skrócony do 10 dni roboczych. Wartość zamówienia zwiększona jest w tym wypadku o 25% wartości zamówienia. Rabaty i inne promocje nie obejmują zamówień z ekspresową realizacją.
6. Wprowadzanie modyfikacji, dodatkowych zmian w tekście- nie będących wynikiem błędu Papierove są odpłatne
Jednorazowy koszt zmiany to 15 zł.
7. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia  błędów językowych w przesłanych do akceptacji projektach.
8. Papierove nie bierze odpowiedzialności za błędy językowe zaakceptowane prze Klienta.
9. Po akceptacji przez Klienta tekstów i wszelkich zaistniałych zmian oraz wpłaty pozostałej kwoty do zapłaty zaproszenia/ dodatki zostają wysłane do druku.
10. Wprowadzanie modyfikacji w momencie wysyłki zaproszeń do druku jest już niemożliwe.
11. Termin realizacji zamówienia od momentu akceptacji projektu oraz zaksięgowania pozostałej kwoty do zapłaty na koncie wynosi  10-15 dni roboczych (termin ten nie zawiera czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez kuriera).
12. Wysyłka gotowego zlecenia następuje nie później niż w ciągu 15 dni roboczych.
13. Gotowe zamówienie może zostać wysłane na prośbę klienta za pośrednictwem kuriera z opcją: opłaty za pobraniem.
14. Gotowe zamówienie zostaje wysłane paczkomatem lub kurierem DPD.
15. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena  produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest wycenie wysłanej Klientowi drogą mailową.
16. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

IV STRONY INTERNETOWE

1. Wdrożenie stron internetowych Klienta rozumiane przez:
a) Zakup przez Papierove wybranego i wskazanego szablonu strony internetowej w serwisie Themeforest.net oraz jeśli tego wymaga domeny wybranej przez Klienta na okres 1 roku
b) Instalacja i konfiguracja zakupionego szablonu strony internetowej w systemie WordPress na okres 1 roku
c) Spolszczenie szablonu, jeżeli tego wymaga
d) Dostosowanie szablonu do wymagań Klienta w zakresie w którym umożliwia to panel Administracyjny WordPress
e) Implementacja Podstron
f) Integracja z serwisami społecznościowymi
g) Konfiguracja formularza kontaktowego
h) Rejestracja i uruchomienie statystyk Google Analytics
i) Rejestracja i uruchomienie narzędzi Google Webmaster Tools
j) Rejestracja strony w indeksie Google
K) Instalacja skryptu informującego o plikach Cookie
l) Wprowadzenie podstrony z Polityką Cookies
m) Wprowadzenie dostarczonych przez Zamawiającego danych do strony internetowej
n) Wprowadzenie dostarczonych przez Zamawiającego zdjęć o szerokości 1400px przy 72ppi.
o) Uruchomienie w pełni funkcjonalnej strony pod dostępnym adresem oraz zawierającej ustalone materiały.
2. Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa do modyfikacji oraz wykorzystywania dostarczonych Papierove materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu usługi.
2. Papierove nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystywaniem oraz modyfikacją dostarczonych Papierove przez Klienta materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy.
3. Papierove zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy we własnej siedzibie oraz wykorzystując własny sprzęt i oprogramowanie wymagane do wykonywania przedmiotu Umowy.
4. Wszelkie opłaty związane z opłaceniem szablonu ponosi Papierove.
5. Właścicielem praw do usług lub wartości intelektualnych bądź licencji na ich wykorzystywanie staje się Klient w chwili uregulowania na rzecz Papierove należności wynikającej z kupna usługi.
6. Dopuszcza się ograniczenia wykonania usługi w przypadkach wystąpienia: a) Siły Wyższej b) Awarii systemu informatycznego c) zaległości Zamawiającego z opłatami na rzecz Wykonawcy
7. Klient oraz Papierove nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązywanie się z Umowy w przypadku wystąpienia przypadków wymienionych w ust. 6 pkt a i b.
8. Klient i Papierove zobowiązują się do niezwłocznego, nie później niż dwa dni od wystąpienia przypadków wymienionych w ustępie 1 pkt a i b, poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji.
Jeżeli ograniczenie w wykonaniu usługi z przyczyn podanych w ust. 1 pkt a i b będzie trwało dłużej niż 2 tygodnie, Strony umowy przystąpią do negocjacji w przedmiocie ustalenia dalszego postępowania dotyczącego wykonania przedmiotu usługi.
9. Papierove ma prawo ograniczenia wykonania usługi, jeżeli Klient zalega z jakimikolwiek opłatami na rzecz Papierove co najmniej 5 dni roboczych, również w przypadku innych umów zawartych pomiędzy Klientem a Papierove.
10. Cofnięcie ograniczenia usługi następuje bezzwłocznie po: a) uregulowaniu przez Klienta wszelkich zaległości finansowych w stosunku do Papierove b) w przypadku zaistnienia któregoś z przypadków wymienionych w ust. 6 pkt a i b – po jego ustąpieniu.
11. Informacje techniczne lub handlowe przekazywane w związku z realizacją usługi nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane, ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie 1 roku po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu, lub unieważnieniu.
12. Postanowienia w ust. 11 nie dotyczą informacji, które są powszechnie znane, lub informacji, których ujawnianie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub informacji, która zostanie uznana na piśmie przez druga Stronę, jako informacja, która może zostać ujawniona.

V. CENY, PODATKI, FAKTURY

1. Ceny wszystkich oferowanych produktów podane są na stronie internetowej.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.papierove.pl:
      a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
      b) nie zawierają kosztów dostawy.
3. Elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej niewyszczególnione w ofercie Papierove  są traktowane jako niestandardowe i podlegają wycenie indywidualnej.
3. Papierove zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie cenowej (ceny elementów papeterii ślubnej podczas składania zlecenia mogą być inne niż ceny zamawianych wcześniej próbek).
4. Przy każdym zamówieniu wystawiany jest rachunek / faktura.

VI. REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje powinny być składane na adres e-mail: kontakt@papierove.pl
2. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 7 dni roboczych
3. Ewentualne  różnice kolorystyczne występujące pomiędzy wydrukiem a projektem oglądanym na monitorze Klineta nie nie mogę być przedmiotem reklamacji, gdyż wpływ na to mogą mieć aspekty techniczne takie jak kalibracja monitora oraz różnice pomiędzy wyświetlaniem plików w profilu RGB a drukiem w profilu CMYK.
4. Kolorystka zamawianych zindywidualizowanych zaproszeń może nieco odbiegać ( ok 5-7 %) od kolorystyki próbek tych zaproszeń (wysłanych przed pełną realizacją). Spowodowane jest to technicznymi warunkami drukarni. Reklamacje związaną z taką różnicą nie są uwzględniane.
5. Reklamacji podlegają jedynie błędy w druku, towar uszkodzony lub niezgodny z zaakceptowanym projektem; reklamacji nie podlegają finalne wydruki projektu graficznego zaakceptowanego przez klientów.
6. W przypadku uznania reklamacji druki wadliwe zostaną wydrukowane oraz przesłane na koszt Papierove.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

 1. Klient przekazując swoje dane celem realizacji zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Klient wypełniając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Papierove, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Papierove zobowiązuje się chronić dane osobowe i wizerunek Klienta, chyba, że Klient wyrazi zgodę na ich upublicznienie.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie projekty prezentowane na stronie internetowej papierove.pl są  chronione prawami autorskimi  i nie mogą być kopiowane, modyfikowane ani wykorzystywane bez zgody autorów.
2.  Każde niezgodne z prawem korzystanie ze poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
3. Papierove zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Papierove zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, wynikające ze złożonego Zamówienia będą rozpatrywane przez sądy powszechne, właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.